Σχέσεις με το Δημόσιο

Από τη δικηγορική εταιρεία μας παρέχεται κατάλληλη και αποτελεσματική εκπροσώπηση στους εντολείς μας έναντι δημοσίων φορέων και οργανισμών. 


Στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται πάσης φύσης διοικητικές διαφορές, με έμφαση στις πολεοδομικού χαρακτήρα διαφορές και σε υποθέσεις αστικής ευθύνης του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., με πλήρη νομική υποστήριξη τόσο σε διοικητικό επίπεδο (άσκηση αιτήσεων θεραπείας και ενδικοφανών προσφυγών) όσο και σε δικαστικό επίπεδο (αιτήσεις ακύρωσης, προσφυγές, αγωγές κ.λπ.).

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ