Close

Lex – Νομικές Υπηρεσίες

Η δικηγορική εταιρία LEX ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αποτελείται από ένα ευέλικτο σχήμα δικηγόρων με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και πολυετή δικηγορική εμπειρία σε πολλούς τομείς του δικαίου, που πλαισιώνεται από ικανούς ασκούμενους δικηγόρους και παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών περιλαμβανομένων και των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών (διαιτησία, διαμεσολάβηση). Βασικό μέλημά μας είναι η διαρκής ενημέρωσή μας, ώστε με τη βαθιά γνώση της νομοθεσίας, της νομολογίας και της επιστήμης και, εξοικειωμένοι με σύγχρονα συστήματα λογισμικού και τυποποίησης, να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις ανταποκρινόμενες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας και της αγοράς και κυρίως στις ανάγκες των πελατών μας.

Δικηγόροι της LEX ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μετέχουν σε διεθνείς δικηγορικές οργανώσεις, όπως η International Bar Association και η Union Internationale des Avocats. Η LEX έχει στενές συνεργασίες με άλλες δικηγορικές εταιρίες και δικηγόρους όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Στο πελατολόγιό μας περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπού και αλλοδαπού δικαίου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διαρκής διαπροσωπική επαφή με τον πελάτη μας βοηθά να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες του ίδιου και της επιχείρησής του, ώστε να χειριζόμαστε με επιτυχία ακόμη και τις πιο σύνθετες υποθέσεις.

Καθώς οι σχέσεις μεταξύ των φυσικών προσώπων, των επιχειρήσεων και του Κράτους γίνονται ολοένα πιο πολύπλοκες ενόψει των διαρκώς μεταβαλλόμενων τοπικών και διεθνών συνθηκών, η LEX Νομικές Υπηρεσίες προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλο σχεδόν το φάσμα των αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων για νομική κάλυψη. Η Δικηγορική Εταιρία μας έχει πιστοποιηθεί για την ποιότητα των υπηρεσιών της με ISO 9001:2015 από την TÜV HELLAS (TÜV NORD). Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, Πολιτική Ποιότητας

Η LEX Νομικές Υπηρεσίες αναλαμβάνει:

> Τη δικαστική εκπροσώπηση των πελατών της ενώπιον δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών.

> Την εξωδικαστική επίλυση διαφορών υπαγόμενων σε Διαιτησία ή Διαμεσολάβηση.

> Εξωδικαστική εκπροσώπηση σε διοικητικές αρχές.

> Την κατάρτιση αστικών και εμπορικών συμβάσεων πάσης φύσης και επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτές.

> Συστάσεις, τροποποιήσεις, μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών, καθώς καιδιαφορές εταίρων.

> Προστασία προσωπικών δεδομένων- Νομική Συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ-Εκπροσώπηση ενώπιον της ΑΠΔΠΧ και ενώπιον των Δικαστηρίων

 

Παροχή νομικών συμβουλών στα ακόλουθα νομικά πεδία:

Αστικό Δίκαιο Δίκαιο Ιατρικής Ευθύνης Φαρμακευτικό Δίκαιο
o    Ενοχικό Δίκαιο (διαφορές από συμβάσεις και αδικοπραξίες)

o    Εμπράγματο Δίκαιο

o    Οικογενειακό Δίκαιο

o    Κληρονομικό Δίκαιο

o    Δίκαιο Κτηματολογίου

 

o    Ιατρικό Σφάλμα

o    Ενημέρωση και συναίνεση ασθενούς

o    Νομοθεσία Ε.Σ.Υ. (Ιατροί Ε.Σ.Υ. – Οργάνωση και Λειτουργία Νοσοκομείων)

o    Κλινικές Μελέτες

o    Προσωπικά Δεδομένα Υγείας

o    Αδειοδότηση φαρμακείων

o    Σύσταση, τροποποιήσεις εταιριών εκμετάλλευσης  και συστεγασμένων φαρμακείων

o    Κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία φαρμακοποιών

o    Διάθεση και κυκλοφορία φαρμάκων

 

Εμπορικό Δίκαιο Εργατικό Δίκαιο Δημόσιο Δίκαιο
o    Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών

o    Ασφαλιστικό Δίκαιο

o    Δίκαιο Μεταφορών

o    Δίκαιο Διανομής και Εμπορικής Αντιπροσωπείας

o    Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

o    Δίκαιο Ανταγωνισμού, Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

o    Πτωχευτικό Δίκαιο

o    Τραπεζικό Δίκαιο

 

o    Ατομικές συμβάσεις εργασίας

o    Δίκαιο Καταγγελίας

o    Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο (Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας – Δίκαιο της Απεργίας)

 

o    Δημόσιες Συμβάσεις

o    Πολεοδομικό Δίκαιο

o    Υπαλληλικό Δίκαιο

o    Πειθαρχικό Δίκαιο

o    Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

o    Υπαλληλικό (Πειθαρχικό) Δίκαιο

o    Ενιαίο μισθολόγιο

 

Ποινικό Δίκαιο    

Εταίροι & Συνεργάτες

Αθανάσιος Γεωργιάδης

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Μαρία Χαρίση

Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης

Μαρία-Ευφραιμία Γερασοπούλου

Μαριάνθη Νάζου

Αναστασία Κοκκώνη

Γεώργιος Πέικος

Θεοφάνης Καλεύρας

Lex – Νομικές Υπηρεσίες | lex-lawfirm.gr
Skip to content